Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

V 2020.11.03

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Opdrachtnemer: Van Hees Infra Techniek BV, tevens handelend onder de naam Van Hees Infra & Recreatie en DuurzaamBuiten.nl,  de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren;

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN/OFFERTES/PRIJZEN

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn;

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft;

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen;

3.6 Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden eerst als gesloten nadat opdrachtnemer schriftelijk een order van opdrachtgever heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door opdrachtnemer aan opdrachtgever;

3.7 Voor bestellingen worden transport- en emballage kosten in rekening gebracht overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden;

3.8 Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half fabricaten of verpakkingsmateriaal;

3.9 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

3.10 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes, overeenkomsten en op de websites dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Van Hees Infra Techniek BV verzonden bescheiden en op de websites weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie;

3.11 Alle prijzen zijn af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting, plaatsingskosten, kosten van montage/installatie en vrachtkosten;

3.12 De kosten van eventuele terugname en/of vernietiging van emballage zijn niet in de geoffreerde of overeengekomen prijzen inbegrepen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt emballage, indien noodzakelijk, tegen kostprijs aan de afnemer door berekend. Indien terugname van emballage tussen partijen wordt overeengekomen, wordt slechts duurzame emballage, welke in goede staat verkeert, teruggenomen tegen vergoeding van de kostprijs;

ARTIKEL 4 LEVERING EN UITVOERING

4.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.2 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

4.3 Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen;

4.4 Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld;

4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Opdrachtnemer is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren;

4.6 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

4.7 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens;

4.8 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever;

4.9 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied;

4.10 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertragingen ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen;

4.11 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 4.10), dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed;

4.12 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk;

4.13 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;

4.14 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voortgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;

4.15 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;

4.16 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen;

4.17 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulptroepen;

4.18 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten;

4.19 De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen;

4.20 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

  1. In geval van bestekwijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
  2. In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom

4.21 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan;

4.22 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening;

4.23 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet;

4.24 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen;

4.25 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk;

ARTIKEL 5 OPLEVEVERING

5.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever;

5.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  • Hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegevens dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  • Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de installateur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
  • Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

5.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan;

5.4 Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken;

5.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever;

ARTIKEL 6 TRANSPORT- EN EMBALLAGEKOSTEN

6.1 Transport- en emballagekosten betreffende zendingen zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen door de opdrachtgever te worden betaald. De wijze van transport en emballage wordt door ons bepaald en verzorgd op de meest economische wijze. De verpakking wordt door ons nimmer teruggenomen. Schade aan zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 7 ONDERZOEK, RECLAMES

7.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

7.2 Is aan opdrachtgever een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;

7.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering en niet zichtbare tekorten dienen binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld;

7.4 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven;

7.5 Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken;

7.6 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden opgrond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of Van Hees Infra Techniek niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

ARTIKEL 7 BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden voor aflevering per bank of contant bij levering. Eventueel, maar alleen na afspraak, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen;

8.3 Partijen kunnen betaling in termijnen overeenkomen;

8.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

8.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 9 INCASSOKOSTEN

9.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van Euro 350,00;

9.2 Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

10.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.5 Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6 Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 11 GARANTIE

11.1 De door opdrachtnemer geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabriek worden gesteld;

11.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende 3 maanden na levering;

11.3 Wijkt de fabrikantgarantie af van voormelde garantietermijn, dan is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven;

11.4 Deze garantie is beperkt tot:
-fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik, vervoer of montage door opdrachtgever of een derde;
-leveringen aan opdrachtgevers in Nederland;

11.5 Deze garantie vervalt:
-bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
-bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door opdrachtgever of een derde of na wijzigingen, veranderingen, montage of reparatie door opdrachtgever of een derde aan of van het geleverde;

11.6 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

11.7 Indien door opdrachtgever melding is gedaan van defecte goederen binnen de vermelde garantietermijn dienen deze binnen 3 maanden aan opdrachtnemer geretourneerd te worden. Indien defect door opdrachtnemer wordt erkend, zal creditering plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 ANNULERING

13.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

13.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door opdrachtnemer aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan opdrachtnemer te voldoen;

13.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Indien door opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder  “Garantie”  is geregeld;

14.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 15 RISICO-OVERGANG

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht;

15.2 Indien gebruiker voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 16 OVERMACHT

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, stagnatie bij toeleveranciers en file worden daaronder begrepen;

16.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

17.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

17.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 20 DEPONERING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel d.d 12-06-2017